18 April 2008

adab menuntut ilmu

ADAB-ADAB MENUNTUT ILMU (Bagian 1)
Kategori: Fatwa oleh: abu_muhammad Tanggal 23 Mar 2006. Dibaca: 2845 kali

Di dalam muqoddimah kitab Annubzu fi Adabil Tholabil Ilmi pada cetakan yang keempat beliau*1 berkata :
“Saya sebenarnya telah membukukan tentang faedah-faedah yang berhubungan dengan adab-adab didalam menuntut ilmu dan saya tambahkan juga apa-apa yang menyebabkan lebih sempurna atau lebih bermanfaat dan lebih tepat. Dan Allah telah memudahkan bagi saya untuk mengeluarkan kumpulan tersebut pada tahun 1415 H yaitu cetakan yang pertama, saya berharap kepada Allah semoga pekerjaan tersebut menjadi amalan yang shaleh yang akan mengalir kepada saya balasan setiap orang yang membaca atau yang mengambil manfaat kepada tulisan tersebut”

“Cetakan yang pertama daripada kitab ini tercakup didalamnya dan terkandung lebih kurang 48 (empat puluh delapan) bentuk adab-adab didalam menuntut ilmu. Setelah itu, selalu saya menanamkan (menambahkan) apa-apa yang saya dapatkan sepanjang penela’ahan saya, faedah-faedah disetiap bacaan dan penelaahan saya pada kitab tersebut. Maka pada tahun 1416 H (pada cetakan yang kedua dari buku ini), dalam jarak setahun saya tambahkan lagi menjadi yang terkumpul didalam kitab ini tentang permasalahan-permasalahan, adab-adab atau tatacara didalam menuntut ilmu itu lebih kurang menjadi 60 (enam puluh) adab.”“Sekarang Allah telah memudahkan kepada saya, untuk mencetak cetakan yang keempat (tahun 1425 H) dengan penambahan-penambahan didalam sebagian adab-adab yang ada asalnya (maksudnya ada pada cetakan yang kedua) lalu ditambahkan dengan penambahan-penambahan dari adab-adab yang baru, sehingga keseluruhan adab yang terkumpul dicetakan yang keempat ini adalah 109 (seratus sembilan) adab”.

Pada cetakan yang keempat ini, disamping beliau menambah permasalahan-permasalahan yang baru dalam bentuk adab-adab menuntut ilmu, beliau yang pertama kali adalah menambahkan topik-topik dan bab-babnya. Semisal dengan akhwal para ‘ulama dalam masalah adab yaitu bagaimana etika duduk didalam bermajelis, cara kita hadir di majelis, penampilan dalam belajar, serta semangat kita dalam belajar tersebut. Dijelaskan juga oleh beliau mengenai adab yang baru yang tidak berhubungan dengan adab yang pertama tadi, sehingga jumlahnya menjadi 109 bentuk adab didalam menuntut ilmu tersebut.

“Dan yang pantas juga untuk diingatkan atasnya adalah bahwasanya apa-apa yang sesungguhnya telah didapatkan juga penyandaran*2, kebanyakan dari thob’at pada sebagian kitab-kitab yang sementara kitab itu adalah terbatas sekali seperti kitab Jami’u Bayanil Ilmiy wa Fadlihi (karya imam Abdil Bar رحمه الله تعلى pada abad ke 4 dan ke 5 Hijriah)*3 dan saya minta kepada Allah untuk menjadikan amalan saya ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah yang maha mulia.”

“Tidak diragukan lagi bahwasanya menuntut ilmu tersebut telah datang padanya tentang keutamaan-keutamaan ilmu itu dengan dalil-dalil yang sangat banyak, baik dari al-Qur’an maupun dari as-Sunnah, dan memaparkan dalil-dalil tersebut sangat penting sekali untuk menambah atau memperkuat tekad kita didalam menuntut ilmu tersebut. Dan didalam menuntut ilmu, ada adab-adab yang perlu dipelajari. Berpegang teguh dengan adab-adab tersebut akan membentuk dan mengokohkan etika seorang penuntut ilmu, baik antara dia dengan syaikhnya maupun antara dia dengan teman-temannya. Dan untuk mempermudah baginya jalan didalam menuntut ilmu tersebut serta akan membimbingnya untuk melihat mana ilmu yang lebih penting dari yang penting. Bahkan akibat dari adab-adab itu tadi akan menunjukkannya kepada jalan dan metode ‘ulama-‘ulama yang betul-betul kokoh (‘ulama kibar) didalam menuntut ilmu tersebut.
Artinya dari sana terlihat olehnya bagaimana metode dan cara para ‘ulama zaman dahulu yang telah mendahului dia didalam menuntut ilmu tersebut

“Diantara adab-adab itu juga apa-apa yang diambil dan dipelajari dengan cara membaca kitab-kitab yang dikarang didalam permasalahan adab-adab menuntut ilmu.

Diantara adab-adab menuntut ilmu itu yang kemungkinan dia membaca kitab para ‘ulama, serta apa-apa yang diambil dan dipelajari dengan cara mujalasah (duduk dengan para ‘ulama). Ketika dia duduk dengan para ‘ulama tersebut akan nampak olehnya bagaimana cara orang ‘alim itu mengajarnya, ketika mengajar, ketika mensyarahkan, ketika menjawab suatu pertanyaan.*4

Berkata murid Imam Ahmad رحمه الله تعلى : “Saya berteman dan bersahabat dengan Abu Abdillah (imam Ahmad) dan saya pelajari darinya ilmu dan adab.*5
Berkata ibnu Wahhab*6 رحمه الله تعلى : “Apa-apa yang kami nukilkan (kami dapatkan) dari adab imam Malik tersebut, lebih banyak daripada apa-apa yang kami pelajari dari beliau tentang ilmunya.”
Disini ibnu Wahhab adalah murid imam Malik mengatakan ; “yang kami nukilkan tentang adab-adab imam Malik رحمه الله تعلى lebih banyak daripada ilmu yang kami pelajari darinya”. Ini menunjukkan kepada kita seorang murid yang betul-betul bergaul, belajar dan bermajelis dengan gurunya.~

Hajat penuntut ilmu terhadap adab-adab menuntut ilmu sebelum dia mulai melangkah untuk menuntut ilmu, maka hajatnya terhadap adab tersebut sangat penting sekali. Oleh karena itu sangat masyur dan sangat banyak wasiat-wasiat dari para ‘ulama mengenai perintah terhadap belajar adab tersebut.
Imam Malik رحمه الله تعلى pernah berkata kepada seorang pemuda dari kalangan masyarakat Quraisy (keturunan Qurasy) ; “Wahai anak saudaraku, pelajarilah adab tersebut sebelum kamu memulai belajar ilmu”*7, adab menuntut ilmu merupakan hajat yang bersangatan.

Berkata Yusuf bin al Husein*8 : “Dengan adab itu, dipahami ilmu tersebut”

Berkata Abu Abdillah al-Balhi : “Adab ilmu tersebut lebih banyak daripada ilmu”.*9

Juga berkata imam Laits ibn sa’ad : “Ketika saya memperhatikan para penuntut ilmu hadits, lalu saya melihat pada mereka ada suatu kecacatan (suatu hal yang perlu dikritik dan dinasehati) lalu kata beliau ; “apa ini?, kalian kepada adab sedikit dan kalian lebih berhajat kepada banyak ilmu”*10. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sangat pentingnya adab tersebut didalam menuntut ilmu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam Abu Bakr al-Ajurri رحمه الله تعلى*11 ; “Kepada seorang ‘alim ini dia harus memiliki sifat-sifat dan keadaan-keadaan yang berbagai macam, kedudukan-kedudukan yang wajib untuk dia gunakan. Maka hal yang demikian itu digunakan dan diamalkan disetiap saat apa-apa yang diwajibkan atas seorang ‘alim tersebut, maka baginya harus memiliki suatu sifat bagaimana cara dia dalam menuntut ilmu tersebut. Dan juga baginya, sifat ketika ilmu sudah banyak disisinya maka hendaklah dia lazimkan dirinya kepada yang diwajibkan tersebut. Dia harus memiliki sifat dan mengetahui sifat bagaimana bermajelis dengan para ‘ulama. Dan ada sifat yang harus diketahuinya ketika dia belajar dari para ‘ulama tadi, bagaimana dia belajar serta dia juga harus mengerti tentang sifat bagaimana dia mengajar, dan didalam munazaroh dalam masalah ilmu. Dan didalam berfatwa dia juga harus memiliki sifat dan adab, dan dia juga harus memiliki sifat bagaimana bermajelis dengan para pemimpin yang kalau seandainya dia diuji dengan duduk bersama pemimpin, dan siapa yang berhak bermajelis dengannya dan siapa yang tidak berhak. Dan dia juga harus memiliki sifat bagaimana dia beribadat kepada Allah (antara dia dengan Allah). Sesungguhnya dia telah mempersiapkan setiap hak yang melazimkan padanya apa-apa yang menguatkannya untuk mendirikan dan menunaikan hak tersebut. Dia juga harus mempersiapkan diri dari kejadian-kejadian yang baru, apa-apa yang bisa dia selamat dari kejelekan-kejelekannya terutama dalam masalah agamanya dan dia harus berilmu dan mengetahui dengan hal-hal yang bisa mendatangkan ketaatan kepadanya. Juga dia harus berilmu dengan apa-apa yang menolak bala’ tersebut. Sesungguhnya dia harus beri’tiqod, menganut dan mengamalkan dangan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak yang hina dan rendah didalam kehidupannya”.
Inilah butir-butir dari adab-adab yang akan membimbing kepada ilmu dan bagaimana menunaikan ilmu tersebut. Dan kadang-kadang mungkin saja luput dari saya selain dari apa yang akan saya sebutkan, dan Allah-lah yang menunjuki kepada jalan yang lurus.

Catatan kaki:

1) Syaikh Hamad bin Ibrahim al-Utsman (Pengarang Kitab)

2) Yaitu menisbahkan, misalnya kalau kita mengambil suatu topik atau pembahasan maka kita kembalikan kepada para ‘ulama atau disandarkan kepada suatu kitab. Jika kita menukil suatu kitab, maka kita kembalikan nukilan tersebut pada kitab tadi, lalu kita sebutkan nama kitabnya, jika perlu halamannya, dan jika ada nomornya maka kita sebutkan nomornya. Ini menunjukkan tentang ilmiyyahnya suatu kajian atau karya tulis. Kita perhatikan karya-karya para salafunasholeh (orang-orang salaf dahulu), mulai dari zaman tabi’in saja kalau kita melihat, yang sudah mulai dibukukan hadits yang mereka menukilkannya dari perkataan si fulan dan si fulan (bersanad) terus sampai hari ini. Kalau kita lihat kitab-kitab jangankan yang berbahasa arab, yang berbahasa Indonesia saja dapat kita lihat adanya catatan kaki, terkadang disandarkan kepada Imam Bukhori dan Muslim, syaikh Al-bani, syaikh bin Baz, syaikh Utsaimin dan para ‘ulama muta’akhirin. Inilah yang dikatakan metode yang ilmiyah.

3) Sebuah kitab yang membahas tentang permasalahan Ilmu dan Keutamaan Ilmu.

4) Tidak setiap pertanyaan untuk dijawab oleh para ‘ulama, dan tidak setiap pertanyaan harus dijawab karena ada pertanyaan yang butuh dijawab pada saat itu dan ada juga yang ditunda. Tidak boleh kita apabila dilontarkan pertanyaan lalu kita jawab semuanya. Bukan ‘aib bagi kita untuk mengatakan jika kita ditanya lalu kita mengatakan Allahu a’lam.

5) Disamping dia berteman dengan gurunya, bersahabat dengan gurunya dan disamping dia mempelajari ilmu, dia juga mempelajari adab sebagaimana gurunya.

6) Didalam Siyar alamin-nubala’, Jilid 8 halaman 113.

7) Di dalam al-Hilyah oleh Abi Nu’aim

8) Iqtidho’ al-Ilmiy wal ‘amali oleh Khatib al Baghdadiy, (hal. 170)

9) Didalam kitab al-adabul syar’iyyah (Jilid 3, Halaman 552).

10) Didalam Syarfu Ashabil Hadits oleh al-Khatib al-Baghdadiy (No. 283).

11) Didalam Akhlakul ‘Ulama (Hal. 29 dan 30).

Tidak ada komentar: